ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2562
ไตรมาส 3
ปี 2561
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 2
ปี 2562
% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,481.22 1,462.05 1.31% 1,480.43 0.05%
รายได้ค่าเช่า 1,469.17 1,453.61 1.07% 1,469.17 0.00%
ดอกเบี้ยรับ 12.05 8.38 43.79% 11.26 7.02%
ค่าใช้จ่ายรวม 110.34 103.68 6.42% 105.21 4.88%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 21.60 20.69 4.40% 21.08 2.47%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 80.79 74.20 8.88% 72.63 11.24%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7.95 8.79 (9.56)% 11.50 (30.87)%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,370.88 1,358.37 0.92% 1,375.22 (0.32)%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 300.08 (299.81) 200.09% 299.96 0.04%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,670.96 1,058.56 57.85% 1,675.18 (0.25)%
(ล้านบาท) 30 กันยายน 2562 30 มิถุนายน 2561
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 58,100.00 57,800.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 2,831.96 2,670.03
สินทรัพย์อื่นๆ 8.77 9.46
รวมสินทรัพย์ 60,940.73 60,479.49
รวมหนี้สิน 966.27 910.99
สินทรัพย์สุทธิ 59,974.46 59,568.50
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 54,183.80
กำไรสะสม 5,790.66 5,384.70
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9044 10.8306

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 60,940.73 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 58,100.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพท์และเงินฝากธนาคาร 2,831.96 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 8.77 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 966.27 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 59,974.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9044 บาทต่อหน่วย